කොට්ඨාශ  දින රැස්වීම ,මත්ද්‍රවය  නිවාරණ කමිටු හා සිවිල් ආරක්ෂක කමිටු රැස්වීම 2018.07.31 වන දින පෙ.ව. 9.30 කොළඹ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලීය   ශ්‍රවණාගාරයේදී  පැවැත්විණි. මෙම රැස්වීමට කොළඹ ප්‍රාදේශීය ලේකම්, කොළඹ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලීය ක්ෂේත්‍ර නිලධාරීන්, සංවර්ධන නිලධාරීන්, ග්‍රාම නිලධාරීන් හා සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරීන් සහභාගි විය.

 

පුවත් සහ සිදුවීම්

23
මැයි2019
කොළඹ ප්‍රාදේශීය ලේකම්ක කාර්යාලීය කළා උළෙල

කොළඹ ප්‍රාදේශීය ලේකම්ක කාර්යාලීය කළා උළෙල

 ප්‍රාදේශීය ලේකම් තුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන්  කොළඹ ප්‍රාදේශීය ලේකම්...

23
ජන2019
ධර්ම දේශනාව -2019 ජනවාරි

ධර්ම දේශනාව -2019 ජනවාරි

දුරුතු පෝය නිමිති කොට ගෙන පවත් වන...

Scroll To Top