කොට්ඨාශ  දින රැස්වීම ,මත්ද්‍රවය  නිවාරණ කමිටු හා සිවිල් ආරක්ෂක කමිටු රැස්වීම 2018.07.31 වන දින පෙ.ව. 9.30 කොළඹ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලීය   ශ්‍රවණාගාරයේදී  පැවැත්විණි. මෙම රැස්වීමට කොළඹ ප්‍රාදේශීය ලේකම්, කොළඹ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලීය ක්ෂේත්‍ර නිලධාරීන්, සංවර්ධන නිලධාරීන්, ග්‍රාම නිලධාරීන් හා සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරීන් සහභාගි විය.

 

පුවත් සහ සිදුවීම්

18
ජූනි2019
2019 සර්වරාත්‍රික පිරිත් දේශනාව

2019 සර්වරාත්‍රික පිරිත් දේශනාව

  2019 පොසොන් පොහොයා සැමරීමට සමගාමීව රට...

18
ජූනි2019
The Dhamma discourse of Poson Poya

The Dhamma discourse of Poson Poya

   The Dhamma discourse of Poson Poya...

Scroll To Top