ග්‍රාම නිලධාරී වසම් අනුව ජනගහනය

ග්‍රාම නිළධාරී වසම මුළු ජනගහනය
සම්මන්ත්‍රණපුර 8146
මට්ටක්කුලිය 29138
මෝදර 18477
මාදම්පිටිය 13496
මහවත්ත 9166
අලුත්මාවත 14177
ලූණුපොකුණ 12926
බ්ලුමැන්ඩල් 14361
කොටහේන නැගෙනහිර 6644
කොටහේන බටහිර 9790
කොච්චිකඩේ උතුර 9717
ජින්තුපිටිය 8439
මසන්ගස්වීදය 8861
නිව්බසාර් 13981
ග්‍රෑන්ඩ්පාස් දකුණ 18301
ග්‍රෑන්ඩ්පාස් උතුර 9265
නවගම්පුර 7097
මාළිගාවත්ත නැගෙනහිර 11991
ඛෙත්තාරාම 14238
අලුත්කඩේ නැගෙනහිර 10460
අලුත්කඩේ බටහිර 7822
කොච්චිකඩේ දකුණ 8060
පිටකොටුව 2002
කොටුව 1533
ගාලුමුවදොර 3942
කොම්පඤ්ඤවීදිය 3949
හුණුපිටිය 7162
සුදුවැල්ල 4073
කෙසෙල්වත්ත 7514
පංචිකාවත්ත 8810
මාළිගාවත්ත බටහිර 9331
මාළිගාකන්ද 8872
මරදාන 4777
ඉබ්බන්වල 2723
වෑකන්ද 7116

ස්ත්‍රී/ පුරුෂභාවය අනුව ජනගහනය

ග්‍රාම නිළධාරී වසම ස්ත්‍රී පුරුෂ මුළු ජනගහනය
සම්මන්ත්‍රණපුර 3966 4180 8146
මට්ටක්කුලිය 14540 14598 29138
මෝදර 9326 9151 18477
මාදම්පිටිය 6727 6769 13496
මහවත්ත 4622 4544 9166
අලුමාවත 7307 6870 14177
ලූණුපොකුණ 6317 6609 12926
බ්ලුමැන්ඩල් 7348 7013 14361
කොටහේන නැගෙනහිර 3497 3147 6644
කොටහේන බටහිර 4986 4804 9790
කොච්චිකඩේ උතුර 4510 5207 9717
ජින්තුපිටිය 4380 4059 8439
මසන්ගස්වීදිය 4384 4477 8861
නිව්බසාර් 6954 7027 13981
ග්‍රෑන්ඩ්පාස් දකුණ 9208 9093 18301
ග්‍රෑන්ඩ්පාස් උතුර 4652 4613 9265
නවගම්පුර 3498 3599 7097
මාළිගාවත්ත නැගෙනහිර 5983 6008 11991
ඛෙත්තාරාම 7051 7187 14238
අලුත්කඩේ නැගෙනහිර 5271 5189 10460
අලුත්කඩේ බටහිර 3749 4073 7822
කොච්චිකඩේ දකුණ 3833 4227 8060
පිටකොටුව 73 1929 2002
කොටුව 425 1108 1533
ගාලුමුවදොර 1986 1956 3942
කොම්පඤ්ඤවීදිය 2005 1944 3949
හුණුපිටිය 3692 3470 7162
සුදුවැල්ල 1985 2088 4073
කෙසෙල්වත්ත 3729 3785 7514
පංචිකාවත්ත 4445 4365 8810
මාළිගාවත්ත බටහිර 4792 4540 9331
මාළිගාකන්ද 4158 4714 8872
මරදාන 2255 2522 4777
ඉබ්බන්වල 1654 1069 2723
වෑකන්ද 3652 3464 7116

පුවත් සහ සිදුවීම්

11
ජූනි2019
උප්පැන්න / විවාහ හා මරණ සහතික නිකුත් කිරීම සඳහා නව ඒකකය ආරම්භ කිරීම

උප්පැන්න / විවාහ හා මරණ සහතික නිකුත් කිරීම සඳහා නව ඒකකය ආරම්භ කිරීම

    ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ රාජ්‍ය ඇමති...

23
මැයි2019
කොළඹ ප්‍රාදේශීය ලේකම්ක කාර්යාලීය කළා උළෙල

කොළඹ ප්‍රාදේශීය ලේකම්ක කාර්යාලීය කළා උළෙල

 ප්‍රාදේශීය ලේකම් තුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන්  කොළඹ ප්‍රාදේශීය ලේකම්...

Scroll To Top