තනතුර    නිලධාරියාගේ නම  දුරකතන අංකය
 බෞද්ධ කටයුතු සමායෝජක chandaloka thero   පූජ්‍ය මල්දෙණියේ චන්දාලෝක හිමි  071-3872197
 බෞද්ධ කටයුතු සමායෝජක  gnathilaka thero  පූජ්‍ය නරවැල්පිට ඥානතිලක හිමි  071-8420385
 සමාජ සේවා නිලධාරි (මධ්‍යම රජය)  IMG 20180801 103927 චාමර දිනුෂ  මයා  071-8064039
 සමාජ සේවා නිලධාරි (බ.ප.)    කර්ණික හරේන්ද්‍ර ගමගේ මයා  077-7713464
 තාක්ෂණ නිලධාරි (මධ්‍යම රජය)    කේ.ඩබ්.එන්.ආර්.ප්‍රනාන්දු මෙය  071-3261978
 තාක්ෂණ නිලධාරි (බ.ප.)    රොහාන්ද සිල්වා මයා  071-4843348
 මානව සම්පත් සංවර්ධන සහකාර  samantha  එල්.එම්.අයි.සමන්ත කුමාර මයා  071-4455094
නිපුණතා සංවර්ධන සහකාර  pradeep ආර්.ප්‍රදීප් කුමාර මයා 071-4451861
ඉඩම් සංවර්ධන සහකාර  neel නීල් සුබසිංහ මයා 077-6793546
ඉඩම් විමර්ෂන නිලධාරි  IMG 20190114 093709 රොෂානි ගාල්ලගේ මිය 077-4757107
මුල් ළමාවිය සංවර්ධන සහකාර  janaki කේ.ජී.ජානකී තල්පාවිල මිය 077-2943670
ළමා හිමිකම් ප්‍රවර්ධන නිලධාරි  thamara වයි.ඒ.තමරා ස්වර්ණමාලි මිය 071-8182120
වනිතා සංවර්ධන නිලධාරි  wickkrama එම්.වික්‍රම මෙය 071-8607685
ළමා ආරක්ෂක නිලධාරි  omeshika ඔමේෂිකා කරඳන මිය 071-2852349
සංස්කෘතික සංවර්ධන සහකාර (මධ්‍යම රජය)  neel wijaya නීල් විජය කුමාර මයා 072-2223532
සංස්කෘතික නිලධාරි (බ.ප.)  kelum ඕ.ජේ.කැලුම් ප්‍රසාද් පෙරේරා මයා 071-2230131
විද්‍යා හා තාක්ෂණ නිලධාරි  chamila a ඒ.පී.චමිලා ටී. අමරසිංහ මිය 077-7287317
ආපදා සහනසේවා නිලධාරි  priyadarshani යූ.ඕ.චමිලා ප්‍රියදර්ශනී මිය 076-8548842
මනෝ විද්‍යා උපදේශන සහකාර  karunamuni ආර්.එස්.කරුණාමුණි මෙය 071-6858163
ක්‍රීඩා නිලධාරි  anusha අනූෂා මල්වනී මිය 071-4404957
ග්‍රාම සංවර්ධන නිලධාරි  gamage එන්.ටී.ඩී.ගමගේ මිය 071-4413163
ඉඩම් පරිහරණ සැලසුම් සහකාර  krishka එන්.පී.ජී.ක්‍රිෂ්කා මිය 071-7943869
ජාතික ඒකාබද්ධතා සම්බන්ධීකාරක  thikarathne ටී.එම්.ඩී.එස්.තිලකරත්න මිය 071-9088311
මැහුම් උපදේශිකා  renuka ජේ.ඩී.අයි.රේණුකා මිය 071-8393212
ඵලදායීතා සංවර්ධන නිලධාරි  dilani ඩබ්.ඒ.සී.දිලානි මෙය 077-1680918
සංවර්ධන නිලධාරි- විදේශ රැකියා අමාත්‍යාංශය  sarath ඊ.ඒ.සරත් මයා 076-8548842
සංවර්ධන නිලධාරි- විදේශ රැකියා අමාත්‍යාංශය  chamari පී.එන්.චාමරී පතිරණ මිය 071-3710445
සංවර්ධන නිලධාරි- විදේශ රැකියා අමාත්‍යාංශය  dilanka දිලංකා  තිලිණි මිගෙල් පෙරේරා මිය 071-1071103
සංවර්ධන නිලධාරි- විදේශ රැකියා අමාත්‍යාංශය  thushari යූ.තුෂාරි ප්‍රියදර්ශනි හේමපාල මිය 071-1064259
සංවර්ධන සම්බන්ධීකාරක  herath එච්.එම්.ජී.බී.හේරත් මයා 071-8095505
සංවර්ධන සහකාර (පළාත් සභා)  nalinda නලීන් මහින්දරත්න මයා 071-5639621
සංවර්ධන නිලධාරි-විමධ්‍යගත අයවැය වැඩසටහන (මිලදී ගැනීම්)  kamani කමනි කුලසිංහ 071-2654509
සැලසුම් ක්‍රියාත්මක කිරීමේ සහකාර - ජාතික පෝෂණ වැඩසටහන  nadeesha කේ.එල්.ඒ.නදීෂා තරංගනී 071-7312452
තරුණ සේවා නිලධාරි (මැද කොළඹ)  naushad එම්.එස්.නෞෂාඩ් මයා 075-5446688
තරුණ සේවා නිලධාරි (උතුරු කොළඹ)  alankara ආර්.ඒ.ජී.අලංකාර මයා 071-3626327
සමාජ සංවර්ධන සහකාර (සමෘද්ධි)  upul කේ.ඒ.ඩී.ඒ.උපුල් කුමාර මයා 071-5692889

පුවත් සහ සිදුවීම්

11
ජූනි2019
උප්පැන්න / විවාහ හා මරණ සහතික නිකුත් කිරීම සඳහා නව ඒකකය ආරම්භ කිරීම

උප්පැන්න / විවාහ හා මරණ සහතික නිකුත් කිරීම සඳහා නව ඒකකය ආරම්භ කිරීම

    ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ රාජ්‍ය ඇමති...

23
මැයි2019
කොළඹ ප්‍රාදේශීය ලේකම්ක කාර්යාලීය කළා උළෙල

කොළඹ ප්‍රාදේශීය ලේකම්ක කාර්යාලීය කළා උළෙල

 ප්‍රාදේශීය ලේකම් තුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන්  කොළඹ ප්‍රාදේශීය ලේකම්...

Scroll To Top