துறை      பெயா்  தொலைபேசி இலக்கம்
பௌத்த அலுவல்கள் ஒருங்கிணைப்பாளா்   மதிப்பிற்குாிய எம். சந்ராலோக தேரா் 071-3872197
பௌத்த அலுவல்கள் ஒருங்கிணைப்பாளா்   மதிப்பிற்குாிய என். ஞானதிலக தேரா் 071-8420385
சமூக சேவை உத்தியோகத்தா்(மே.மா)   திரு.கே.எச்.கமகே 077-7713464
சமூக சேவை உத்தியோகத்தா்   திரு.சாமர தினுஷ 071-8064039
மனித வள மேம்பாட்டு உதவியாளா்   திரு.எல்.எம்.அய்.சமன்த குமார 071-4455094
கலாச்சார மேம்பாட்டு உதவியாளா்   திரு.நீல் விஜய குமார 072-2223532
மகளிா் அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தா்    திருமதி.ஷாமலி ஜயசிங்க 071-4054080 
கலாச்சார உத்தியோகத்தா்(மே.மா)   திரு.ஓ.ஜே.கே.பி.பெரேரா 071-2230131 
அனா்த்த நிவாரண சேவை உத்தியோகத்தா்   திருமதி.சமிலா பிாியதா்ஷனி 076-8548842
தேசிய ஒருமைப்பாட்டு ஒருங்கிணைப்பாளா்    திருமதி.பீ.எம்.டீ.எஸ்.திலகரத்ன  071-9088311 
முன் பிள்ளைப் பருவ அபிவிருத்தி உதவியாளா்   திருமதி.கே.ஜி.ஜானகி தல்பாவில  077-2943670 
 உளவியல் ஆலோசனை உதவியாளா்   செல்வி.ஆா்.எஸ்.கருணாமுனி  071-6858163 
 விளையாட்டு உத்தியோகத்தா்   திருமதி.அனுஷா மல்வனி  071-4404957 
குழந்தை உாிமைகளை ஊக்குவித்தல் சம்மந்தமான உத்தியோகத்தா்  janaki திருமதி.எல்.எம்.எம்.ஜே.லங்சகார  071-8188670 
கிராம அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தா்   திருமதி.என்.ரி.டி.கமகே  071-4413163 
   krishka திருமதி.என்.பி.ஜி.க்ரிஷ்கா  071-7943869 
   renuka திருமதி.ஜே.டி.அய்.ரேனுகா  071-8393212 
விஞ்ஞானம் மற்றும் தொழிநுட்ப உத்தியோகத்தா்    திருமதி.ஷோபா சமரசிங்ஹ  071-2221130 
    திருமதி.மதுஷிகா லக்மாலி  077-0828182 
இளைஞா் சேவை  உத்தியோகத்தா்    திரு.எம்.எஸ்.நௌஷாத்  071-4340996 
இளைஞா் சேவை  உத்தியோகத்தா்    திரு.ஆா்.ஏ.பி.அலங்கார  076-4718018 
திறன்கள் அபிவிருத்தி உதவியாளா்    திரு.பிரதீப் குமார  071-4451861 
காணி அபிவிருத்தி உதவியாளா்    திரு.நீல் சுபசிங்ஹ  077-6793546 
       076-4718018 
உற்பத்தி சம்பந்தமான அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தா்    செல்வி.டப்.ஏ.சி.திலானி  077-1680918 
புலனாய்வு உதவியாளா்    திருமதி.ரொஷானி கால்லகே  077-4757107 
சிறுவா் பாதுகாப்பு உத்தியோகத்தா்    திருமதி.ஒமேஷிகா கரதன   071-2852349 
ஆயுா்வேத வைத்திய உத்தியோகத்தா்       
வௌிநாட்டு வேலைவாய்ப்புப் பிாிவிற்குாிய அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தா்     திருமதி.டி.ரி.எம்.பெரேரா 071-4438559 
வௌிநாட்டு வேலைவாய்ப்புப் பிாிவிற்குாிய அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தா்   செல்வி.யு்.டி.பி.ஹேமபால   071-1114781 
வௌிநாட்டு வேலைவாய்ப்புப் பிாிவிற்குாிய அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தா்    செல்வி.கே.பி.அஷோகா  070-2266442 
 வௌிநாட்டு வேலைவாய்ப்புப் பிாிவிற்குாிய அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தா்   செல்வி.கே.டி.எஸ்.பிரனாந்து  076-7096480 
வௌிநாட்டு வேலைவாய்ப்புப் பிாிவிற்குாிய அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தா்   திருமதி.ஆா்.ஏ.சீ.பி.திசாநாயக  0712444369 

 

News & Events

23
மே2019
Colombo Divisional Secretariat Talent Show

Colombo Divisional Secretariat Talent Show

  The Talent Show was held on...

குடியுரிமை சாசனம்

Scroll To Top