கிராம சேவகர் பிரிவு   கிராம சேவகர் பெயர் அதிகாரப்பூர்வ முகவரி தொடர்பு    இல
கோட்டை b.l.m.Manel balasooriya திருமதி. பி.எல்.எம். மானெல் பாலசூரிய பிரதேச செயலகம்,
டாம் வீதி,
கொழும்பு 12.

+94 721 663 656

+94 713 487 951

கொம்பனித்தெரு   திருமதி. பி. எல்.எம். மானெல் பாலசூரிய பிரதேச செயலகம்,
டாம் வீதி,
கொழும்பு 12.

+94 721 663 656

+94 713 487 951

ஹுனுப்பிட்டிய   திருமதி. எஸ். சசிதரன் பிரதேச செயலகம்,
டாம் வீதி,
கொழும்பு 12.

+94 779 000 986

புறக்கோட்டை   திருமதி. ஜி. லதா ரஞ்சனி பிரதேச செயலகம்,
டாம் வீதி,
கொழும்பு 12.

+94 778 339 066 

கொச்சிக்கடை வடக்கு h.p.c.kaldera திரு.எச்.பீ.சீ.கல்தேரா பிரதேச செயலகம்,
டாம் வீதி,
கொழும்பு 12.

+94 716 473 698 

அலுத்மாவத்தை திரு. எம்.எம். குமார பிரதேச செயலகம்,
டாம் வீதி,
கொழும்பு 12.

 +94 712 212 438

முகத்துவாரம்  chamila perera திருமதி.கே.எல்.சீ. என். பெரேரா 480/A, 
பர்கிசன் வீதி,
கொழும்பு 15.

 +94 718 436 013

நிவ் பசாா் திரு. டி.டபிள்யூ. பிரேமதிலக்க ஆர்மர் வீதி தொடர்மாடி,
கொழும்பு 13.

+94 779 962 214

புதுக்கடை மேற்கு திரு. நிலந்த டி சில்வா பிரதேச செயலகம்,
டாம் வீதி,
கொழும்பு 12.

+94 724 146 789

+94 713 488 209

புதுக்கடை கிழக்கு   திருமதி.எஸ்.ஜே.எஸ்.நிரோஷா சூரியமல் புர,
பிரின்சஸ் கேட்,
கொழும்பு 12.

 +94 703 309 507


இப்பன்வல
திரு. நிஹால் சுரன்ஜி பிரதேச செயலகம்,
டாம் வீதி,
கொழும்பு 12.

+94 723 349 404

சுதுவெல்ல திருமதி.தங்கையா சந்ரகலாசிங் பிரதேச செயலகம்,
டாம் வீதி,
கொழும்பு 12.

+94 703 309 511

வேகந்த திரு. என்.எப். அாிப்டீன் இல.4, ஶ்ரீ விஜயராம விகாரய, ஸ்டேஷன் பெசேஜ், 
கொழும்பு 02.

+94 786 277 238

காலி முகத்திடல் திரு. டபிள்யு.ஏ.பி. மெண்டிஸ் பிரதேச செயலகம்,
டாம் வீதி,
கொழும்பு 12.

+94 713 486 866 

ஜிந்துப்பிட்டிய திருமதி. எச்.ஏ.ஏ.பி. பெரேரா பிரதேச செயலகம்,
டாம் வீதி,
கொழும்பு 12.

+94 710 550 299

புளுமென்டல் திருமதி. டப்.பி.அவன்தி மதுமாலி இல 537/1,
கே. சிரில் சி. பெரேரா மாவத்தை,
கொழும்பு 13.
+94 703 309 527
கொட்டாஞ்சேனை கிழக்கு திரு.எம்.எஸ்.குமார இல 537/1,
கே. சிரில் சி. பெரேரா மாவத்தை,
கொழும்பு 13.
+94 712 212 438
மருதானை திரு. டப்.எல். மாபடுன இல 02,
சுமங்கல மாவத்தை,
மருதானை, கொழும்பு 10.
+94 777 966 006
மாளிகாகந்த திரு.ஏ.ஏ.கே.முகன்திரம்கே இல 02,
சுமங்கல மாவத்தை,
மருதானை, கொழும்பு 10.
+94 776 592 989
கிராண்ட்பாஸ் வடக்கு திரு. தில்ஷான் ஹேவகே கெத்தாராம விகாரை,
மாளிகாவத்தை,
கொழும்பு 10.
+94 703 309 508
கொச்சிக்கடை தெற்கு திரு. ஏ.ஏ.எல்.சதுரங்க பிரதேச செயலகம்,
டாம் வீதி,
கொழும்பு 12.
+94 770 770 813
சம்மந்ரனபுர திருமதி. கே.ஏ. உதயங்கிகா ஆண்டனி ஸ்ரீ விக்கிரமராமய,
மட்டக்குளிய,
கொழும்பு 15.
+94 710 550 345
நவகம்புர திரு. எச்.பி.சி.அமரசேன பிரதேச செயலகம்,
டாம் வீதி,
கொழும்பு 12.
+94 778 784 877
கெத்தாராம திரு. எச்.ஜி.ரி.தில்ஹாரா கிராம சேவகர் அலுவலகம்,
(நகராட்சி வரவேற்பறை முன்),
போதிராஜா மாவத்தை, கொழும்பு 10.
+94 728 730 280
கெசெல்வத்த திரு. எச். பிரதீப் சமிந்த அமரசேன பிரதேச செயலகம்,
டாம் வீதி,
கொழும்பு 12.
+94 778 784 877
கொட்டாஞ்சேனை மேற்கு திரு. எச்.ஏ.டி.ஹா்ஷ இல 537/1,
கே. சிரில் சி. பெரேரா மாவத்தை,
கொழும்பு 13.

+94 710 550 234

லுனுபொக்குன திரு. பீ.எஸ்.வீரசிங்ஹ இல 537/1,
கே. சிரில் சி. பெரேரா மாவத்தை,
கொழும்பு 13.

+94 771 744 020

மாளிகாவத்தை கிழக்கு திரு.ரொஷான் தாரக செயலக அலுவலகம்,
மாளிகாவத்தை,
கொழும்பு 10.
+94 710 549 531
மாளிகாவத்தை மேற்கு திரு.எஸ்.உருதிரன் செயலக அலுவலகம்,
மாளிகாவத்தை,
கொழும்பு 10.

+94 725 440 110

+94 713 488 287

பஞ்சிகாவத்தை செல்வி. டபிள்யூ.எம். லோசணி ஜயரத்ன செயலக அலுவலகம்,
மாளிகாவத்தை,
கொழும்பு 10.

+94 719 966 424

மட்டக்குளிய திருமதி.எஸ்.ஜே.மோகன் இல. 480 / ஏ,
பெர்கிசன் ரோட்,
கொழும்பு 15

+94 713 487 754

கிரேண்ட்பாஸ் தெற்கு திரு. எச்.எம்.டி.ஏ. ஏகநாயக்க கிராம சேவகர் அலுவலகம்,
(நகராட்சி வரவேற்பறை முன்),
போதிராஜா மாவத்தை, கொழும்பு 10.

+94 710 550 305

மாதம்பிட்டிய b dumy திரு.ரி.ஆா்.டி.பிரதீப் பெரேரா முவதொர உயன,
பெர்குசன் வீதி,
கொழும்பு 15.

+94 703 309 509

மஹவத்த திரு. கே. நித்யானந்தன் சிறிமுத்து உயன,
சிறிமாவோ பண்டாரநாயக்க மாவத்தை,
கொழும்பு 14.

+94 783 621 172

மசங்கஸ் வீதி செல்வி.ஏ.பி.பீ. ராஜா பிரதேச செயலகம்,
டாம் வீதி,
கொழும்பு 12.

+94 703 309 526

News & Events

23
மே2019
Colombo Divisional Secretariat Talent Show

Colombo Divisional Secretariat Talent Show

  The Talent Show was held on...

குடியுரிமை சாசனம்

Scroll To Top