සමෘද්ධි නිලධාරී  –මැද කොළඹ කලාප අංක 1

කාර්යාලීය දුරකථන අංකය

  +94 112 381 320

mrs.gunawardhana

ඒ.එන්.සී.යූ.කේ. ගුණවර්ධන මිය
සමෘද්ධි කළමණාකරු

ග්‍රාම නිලධාරී කොට්ඨාශ   සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරීයාගේ නම දුරකතන අංකය
ග්‍රෑන්ඩ්පාස් උතුර wathsala neelika වත්සලා නිලීකා වික්‍රමආරච්චි මිය +94 724 600 947
ග්‍රෑන්ඩ්පාස් දකුණ nayana kumari නයනා කුමාරි හෙට්ටිආරච්චි මිය +94 713 823 933
ඛෙත්තාරාමය sudath hemantha සුදත් හේමන්ත හෙට්ටිආරච්චි මයා +94 718 379 972
මරදාන b dumy එන් . ජී. එන් .ජයමාල් මයා +94 717 657 725
පංචිකාවත්ත tharanga කේ.කේ.ඒ. යූ.තරංග මයා +94 772 171 768
නිව් බසාර් b dumy එස්. බී.ජේ.එම් .සිල්වෙස්ත්‍රී  මයා +94 784 606 733
නවගම්පුර niroshan diyagama ඩී.එම්.ජී. නිරෝශන් දියගම මයා +94 718  150 195
මාලිගාකන්ද haapi ඒ.එච්.බී. හාපි මයා +94 720 782 770
මැසෙන්ජෙර් වීදිය b dumy ඩී .පී.පී. සී. ශාන්ත තිස්ස +94 728 569 203

සමෘද්ධි නිලධාරී  –මැද කොළඹ කලාප අංක 2

කාර්යාලීය දුරකථන අංකය

  +94 112 424 148

ajith wasantha 

අජිත් වසන්ත ජයලාල් මයා
මූලස්ථාන සමෘද්ධි කළමණාකරු

ග්‍රාම නිලධාරී කොට්ඨාශ   සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරීයාගේ නම දුරකතන අංකය
සුදුවැල්ල chaminda එස්.අයි. චමින්ද මයා +94 718 205 973
වෑකන්ද poorna priyangani යූ.එච්. පූර්ණා ප්‍රියංගනී මිය +94 719 999 268
කොච්චිකඩේ උතුර chaminda pushpakumara එච්.ඒ. චමින්ද පුෂ්පකුමාර මයා +94 714 888 905
කෙසෙල්වත්ත radika shyamala ආර්.ඒ. රධිකා ශ්‍යාමලා +94 722 593 169
අලුත්කඩේ නැගෙනහිර g dumy new ඊ. ඒ .ඉනෝකා ප්‍රියදර්ශනී පෙරේරා මිය +94 774 111 107
අලුත්කඩේ බටහිර g dumy new ඊ. ඒ .ඉනෝකා ප්‍රියදර්ශනී පෙරේරා මිය +94 774 111 107

සමෘද්ධි නිලධාරී  –උතුරු කොළඹ

කාර්යාලීය දුරකථන අංකය

  +94 112 333 910

kanthi

ඩී.ජී.කාන්ති මිය
සමෘද්ධි කළමණාකරු

ග්‍රාම නිලධාරී කොට්ඨාශ   සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරීයාගේ නම දුරකතන අංකය
මහවත්ත  kishor kumar එස්. ක්‍රිෂෝර් කුමාර් මයා +94 777 632 992
සම්මන්ත්‍රණපුර  shiromi prithika එම්.කේ.ශිරෝමි ප්‍රීතිකා පෙරේරා මිය +94 719 663 917
බ්ලූමැන්ඩල්  kusala dhammi කුසලා ධම්මි ලක්පතිරණ මිය +94 757 387 278
අලුත්මාවත  b dumy ඩබ්.එම්.ඩී.එස් .ගුණරත්න මයා +94 717 561 931
මාදම්පිටිය  latha jayasekara ලතා ජයසේකර මිය +94 724 199 608
මට්ටක්කුලිය b dumy එම්.පී .සනීර මයා +94 724 600958

News & Events

23
மே2019
Colombo Divisional Secretariat Talent Show

Colombo Divisional Secretariat Talent Show

  The Talent Show was held on...

குடியுரிமை சாசனம்

Scroll To Top