பொது இலக்கம்

  +94 112 437 247

பெயர் பதவி தொலைபேசி இல
திரு. டி.பி. விக்ரமசிங்க பிரதேச செயலாளர் +94 112 434 902 [நீடிப்பு : 101]
திருமதி. எம்.ஏ.எஸ். காஞ்சனா குணவா்தன உதவி பிரதேச செயலாளர் +94 112 320 572 [நீடிப்பு : 102]

திருமதி. ​ஜே.பி.ஏ.எல். வீரசிங்ஹ உதவி பிரதேச செயலாளர் II +94 112 448 138 [நீடிப்பு : 103]
திருமதி. ஏ.வய்.சீ.டி. சில்வா கணக்காளர்  +94 112 421 684 [நீடிப்பு : 211]
திருமதி. பி.டி. ரூபசிங்க உதவிப் பணிப்பாளர் (திட்டமிடல்) +94 112 333 405 [நீடிப்பு : 212]
  நிர்வாக அதிகாரி +94 112 424 399 [நீடிப்பு : 104]
திருமதி. ஏ.டி. சிரியாகாந்தி நிர்வாக அதிகாரி (கிராம சேவகர்) +94 112 424 521 [நீடிப்பு : 105]
திருமதி. ஆர்.என். சயூரங்கி மேலதிக மாவட்ட பதிவாளர் +94 112 472 995 [நீடிப்பு : 116]
திரு. ஆர்.எ.ஐ. நளின் மேலதிக மாவட்ட பதிவாளர் +94 112 472 995 [நீடிப்பு : 116]

News & Events

23
மே2019
Colombo Divisional Secretariat Talent Show

Colombo Divisional Secretariat Talent Show

  The Talent Show was held on...

23
ஜன2019
Dhamma Sermon -2019_january

Dhamma Sermon -2019_january

The Dhamma discourse of Duruthu Poya was...

குடியுரிமை சாசனம்

Scroll To Top