பொது இலக்கம்

  +94 112 437 247

பெயர் பதவி தொலைபேசி இல
திரு. டி.பி. விக்ரமசிங்க பிரதேச செயலாளர் +94 112 434 902 [நீடிப்பு : 101]
திருமதி. எம்.ஏ.எஸ். காஞ்சனா குணவா்தன உதவி பிரதேச செயலாளர் +94 112 320 572 [நீடிப்பு : 102]

திருமதி. ​ஜே.பி.ஏ.எல். வீரசிங்ஹ உதவி பிரதேச செயலாளர் II +94 112 448 138 [நீடிப்பு : 103]
திருமதி. ஏ.வய்.சீ.டி. சில்வா கணக்காளர்  +94 112 421 684 [நீடிப்பு : 211]
திருமதி. பி.டி. ரூபசிங்க உதவிப் பணிப்பாளர் (திட்டமிடல்) +94 112 333 405 [நீடிப்பு : 212]
  நிர்வாக அதிகாரி +94 112 424 399 [நீடிப்பு : 104]
திருமதி. ஏ.டி. சிரியாகாந்தி நிர்வாக அதிகாரி (கிராம சேவகர்) +94 112 424 521 [நீடிப்பு : 105]
திருமதி. ஆர்.என். சயூரங்கி மேலதிக மாவட்ட பதிவாளர் +94 112 472 995 [நீடிப்பு : 116]
திரு. ஆர்.எ.ஐ. நளின் மேலதிக மாவட்ட பதிவாளர் +94 112 472 995 [நீடிப்பு : 116]

News & Events

18
ஜூன்2019
 Pirith Ceremony 2019

Pirith Ceremony 2019

   Along with the Poson Poya Day...

18
ஜூன்2019
The Dhamma discourse of Poson Poya

The Dhamma discourse of Poson Poya

   The Dhamma discourse of Poson Poya...

குடியுரிமை சாசனம்

Scroll To Top