பிரதேச செயலாளர்


 3E8A4503
பெயர் திரு. டி.பி. விக்ரமசிங்ஹ
தகைமை
 •  Master in Public Management (SLIDA - 2013)
 • BSc (Agriculture) University of Peradeniya - 1994
 •  Diploma in International Relation ( BCIS - 2006/2007)
 •  Diploma in English for Professionals (SLIDA - 2004)
 • Advanced Certificate in General Management (SLIDA 2009)
பணி வரலாறு
 •  பணிப்பாளா், சிவில் நிா்வாகம், இலங்கை விமானப் படை 
 • உதவிச் செயலாளா், பாதுகாப்பு அமைச்சகம் (செயற்பாட்டு அடிப்படையில்)
 • உதவி செயலாளா், பொதுச் சேவை ஆணைக்குழு 
 • உதவி ஆணையாளா், காணித் தீா்வு திணைக்களம்
 • கேடட் இலங்கை நிா்வாக சேவை SLIDA
 • முகாமையாளா் மற்றும் முதலீட்டு ஆலோசகா் MMBL பங்கு தரகா்கள் பிரைவட் லிமிடட்
 • Aqua Culturist, ARC de MER Lanka (Pvt) Ltd,Belgium Investor owned shrimp hatchery

உதவி பிரதேச செயலாளா் - I

பெயர் திருமதி. எம்.ஏ.எஸ். காஞ்சனா குணவா்தன
தகைமை
 • B.Sc(Agri) Hens
 • M.Sc in organizational Management
 • Diploma in Public Administration
பணி வரலாறு உதவிச் செயலாளா் - விவசாய அமைச்சு

உதவி பிரதேச செயலாளர் - II

பெயர் திருமதி. ஜே.பி.ஏ.எல். வீரசிங்ஹ
தகைமை

 

 • B.Sc(Physics) - University of Kelaniya
 • Diploma in Public Administration and Management - SLIDA
பணி வரலாறு

உதவி செயலாளா் - வெகுசன ஊடக மற்றும் பாராளுமன்ற அலுவல்கள்  அமைச்சு 

கணக்காளர்

  பெயர் திருமதி. ஏ.வய்.சி.டி. சில்வா
தகைமை  BA Degree
பணி வரலாறு  கணக்காய்வாளா் திணைக்களம்

உதவிப் பணிப்பாளர் (திட்டமிடல்)

   பெயர் திருமதி. பி.டி. ரூபசிங்ஹ
தகைமை  Master (Sociology) - University of Kelaniya
பணி வரலாறு உதவி பணிப்பாளா் - மாவட்ட செயலகம்  கொழும்பு

நிர்வாக அதிகாரி (கிராம சேவகர்)

    பெயர் திருமதி. ஏ.டி. சிாியாகாந்தி
தகைமை  Grama NIladari Service-Supra-2007
பணி வரலாறு
 • கிராம உத்தியோகத்தா்-ஹன்சபொல பிாிவு, மீரிகம 1993 தொடக்கம் 2005 வரை
 • கிராம உத்தியோகத்தா் கெபிடிபொல பிாிவு, மீாிகம 2005 தொடக்கம் 2007 வரை
 • நிா்வாக உத்தியோகத்தா் (கிராம உத்தியோகத்தா்) கொழும்பு பிரதேச செயலகம் 2008 தொடக்கம் இது வரை.

News & Events

23
மே2019
Colombo Divisional Secretariat Talent Show

Colombo Divisional Secretariat Talent Show

  The Talent Show was held on...

குடியுரிமை சாசனம்

Scroll To Top