பிாிவு   பெயா் பதவி முகவாி தொ.இல.
மோதர manel mendis திருமதி. மானெல் மென்டிஸ்  விவாக பதிவாளா்  இல. 12, டிலாசல் வீதி, மோதர  +94 112 527 792
+94 112 522 576
மட்டக்குளி margret rathnayaka திருமதி. மாக்ரட் ரத்னாயக  விவாக பதிவாளா் இல. 72 A, தவலசிங்ஹராம மாவத்த, கொழும்பு 15 +94 722 120 129
மருதானை wijitha jayasooriya திருமதி.டப். விஜிதா ஜயசூாிய  விவாக பதிவாளா் இல. 236, மாளிகாகந்த வீதி, கொழும்பு 10 +94 112 687 673
மஹாபோதிய gamini kangodaarachchi திரு. காமினி கங்கொட ஆரச்சி விவாக பதிவாளா் இல. 565, மருதானை வீதி, கொழும்பு 10 +94 112 694 467
+94 777 827 755
கிரேன்பாஸ் palihena திரு.ஜே.என். பலிஹேன விவாக பதிவாளா் இல. 312/ 87, மாதம்பிடிய வீதி, கொழும்பு 14 +94 785 673 922
பஞ்சிகாவத்த fernando திரு.எச்.எம். பிரனாந்து விவாக பதிவாளா் இல. 24/ 1 A, மல்லிகாராம வீதி, தெமடகொட  +94 779 775 632
மருதானை satikunasiwam திரு. கே. சதிகுணசிவம் விவாக பதிவாளா் இல. C.G. 2, 1 மருதானை, கொழும்பு 10 +94 714 820 055
மாளிகாவத்த rajasekaran திரு. ஆா். ராஜசேகரன் விவாக பதிவாளா் இல. E 1,1/3, தேசிய வீடமைப்பு கட்டிடத் தொகுதி, மாளிகாவத்த +94 112 448 210
+94 777 802 339
மோதர ravindran திரு. எஸ். ரவீந்திரன் விவாக பதிவாளா் இல. 68/1, சாந்த மோி வீதி, கொழும்பு 15 +94 112 527 215
+94 773 128 378
மட்டக்குளி elsi balamani திருமதி.எல்சி பாலமனி  விவாக பதிவாளா் இல. 65/143, காக்கை தீவு,கொழும்பு 15 +94 113 030 775
+94 785 432 026
மோதர வடக்கு swarna rajapaksha திருமதி. ஸ்வா்னா ராஜபக் விவாக பதிவாளா் இல. 25, முதலிது ஜோன் ரொதிாிகோ மாவத, கொழும்பு 15 +94 771 850 748
+94 112 527 917
கொம்பனித் தெரு raheema ruhulla திருமதி. ரஹீமா ருஹுல்லாஹ் பிறப்பு/இறப்பு பதிவாளா் இல. 74, சா்ச் வீதி, கொழும்பு 02  +94 773 779 110
கொம்பனித் தெரு திருமதி. டிலுாகா நிஷாமனி ஜயசேகர   விவாக பதிவாளா்  142,சாந்த ஜேம்ஸ் பீாிஸ் மாவத்த, கொழும்பு 02   +94 775 699 080
நிவ் பஸாா் thasthakeer திரு.ஏ.எல். தஸ்தகீா்  பிறப்பு/இறப்பு பதிவாளா் இல. 301/E, டேம் வீதி, கொழும்பு 12  +94 711 483 757
+94 112 335 405
கொட்டாஞ் சேனை jeyarani rajiv திருமதி. எம்.ஜீ. ஜெயரானி ராஜிவ்  பிறப்பு/இறப்பு பதிவாளா் இல. 132/52, டி மெல் வத்த, கிரேன்பாஸ், கொழும்பு 14 +94 754 311 739
மாளிகாவத்த farook திரு.எம்.எப்.ஏ. பாரூக்  முஸ்லிம் விவாக பதிவாளா் இல. 249/2, ஜும்மா மஸ்ஜித் வீதி, கொழும்பு 10  +94 773 237 272
+94 112 471 183
கிரேன்பாஸ் najimudeen திரு.வய்.நஜிமுதீன்  முஸ்லிம் விவாக பதிவாளா் இல. 80, பராக்ரம வீதி, கொழும்பு 10  +94 714 003 816
+94 112 423 219
கொம்பனித் தெரு musni ameer திரு. முஸ்னி அமீா் முஸ்லிம் விவாக பதிவாளா் இல. 7, சபெல் லேன், கொழும்பு 02  +94 714 819 776
மோதர wasana saman kumara திரு. வாசனா சமன் குமார  பிறப்பு/இறப்பு பதிவாளா் இல. 398/A, மாதம்பிடிய வீதி, கொழும்பு 14  +94 715 746 490
மருதானை salaahuddeen திரு.ஏ. சலாகுதீன்  முஸ்லிம் விவாக பதிவாளா் இல. 105, டி.பி.ஜாயா மாவத்த, கொழும்பு 10  +94 112 662 137
+94 777 272 019

News & Events

23
மே2019
Colombo Divisional Secretariat Talent Show

Colombo Divisional Secretariat Talent Show

  The Talent Show was held on...

குடியுரிமை சாசனம்

Scroll To Top