ග්‍රාම නිළධාරින් පිළිබඳ තොරතුරු

ග්‍රාම නිලධාරී කොට්ඨාශ   ග්‍රාම නිලධාරීගේ නම කාර්යාලීය ලිපිනය දුරකතන අංකය
කොටුව b.l.m.Manel balasooriya බී.එල්.එම්. මානෙල් බාලසූරිය මිය කොළඹ ප්‍රාදේශීය ලේකම්
කාර්යාලය,
වේල්ල වීදිය,
කොළඹ 12
+94 721 663 656
+94 713 487 951
කොම්පඤ්ඤවීදිය B.L.M.Manel-Balasooriya බී.එල්.එම්. මානෙල් බාලසූරිය මිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය,
වේල්ල වීදිය,
කොළඹ 12
+94 721 663 656
+94 713 487 951
හුණුපිටිය S.Sasitharan එස්. සසිදරන් මිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය,
වේල්ල වීදිය,
කොළඹ 12
+94 779 000 986
පිටකොටුව G.Latha-Ranjani ජී. ලතා රංජනී මිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය, 
වේල්ල වීදිය,
කොළඹ 12
+94 778 339 066
කොච්චිකඩේ උතුර h.p.c.kaldera එච්.පී.සී.කල්දේරා මයා ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය, 
වේල්ල වීදිය,
කොළඹ 12
+94 716 473 698  
අලුත්මාවත m.s.kumara එම්.එම්. කුමාර මයා ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය,
වේල්ල වීදිය,
කොළඹ 12
+94 712 212 438
මෝදර chamila perera චමිලා පෙරේරා මිය නො : 480/A , ෆර්ගියුෂන් පාර ,කොළඹ 15. +94 718 436 013
නිව්බසාර් d.w.premathilaka ඩී.ඩබ්. ප්‍රේමතිලක මයා ආමර්වීදිය මහල් නිවාස සංකීර්ණය,
කොළඹ 13.
+94 779 962 214
අලුත්කඩේ බටහිර Nilantha-De-Silva නිලන්ත ද සිල්වා මයා ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය,
වේල්ල වීදිය,
කොළඹ 12
+94 724 146 789
+94 713 488 209
අලුත්කඩේ නැගෙනහිර  g dumy new එස්.ජේ.එස්.නිරෝෂා මිය  සූරියමල් පුර,
කුමාර දොරටුව,
කොළඹ 12.
+94 703 309 507 
ඉබ්බන්වල Nihal-Suranji නිහාල් සුරංජි මයා ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය,
වේල්ල වීදිය,
කොළඹ 12
+94 723 349 404
සුදුවැල්ල g dumy new තංගයියා චන්ද්‍රකලාසිං ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය,
වේල්ල වීදිය,
කොළඹ 12
 +94 703 309 511
වෑකන්ද n.f.ariffin එන්.එෆ්.අර්ෆින් මහතා නො:4, ශ්‍රී විජේරාම විහාරය, ස්ටේෂන් පැසේජ් , කොළඹ 02. +94 786 177 238
ගාලු මුවදොර W.A.P.Mendis ඩබ්.ඒ.පී. මෙන්ඩිස් මයා ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය,
වේල්ල වීදිය,
කොළඹ 12
+94 713 486 866 
ජින්තුපිටිය H.A.A.P.Perera එච්.ඒ.ඒ.පී. පෙරේරා මිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය,
වේල්ල වීදිය,
කොළඹ 12
+94 710 550 299
බ්ලූමැන්ඩල් g dumy new ඩබ්.පී.අවන්ති මධුමාලි මිය  537/1,
කේ. සිරිල් සී පෙරේරා මාවත,
කොළඹ 13
+94 703 309 527
කොටහේන නැගෙනහිර m.s.kumara එම.එස්.කුමාර මයා  537/1,
කේ. සිරිල් සී පෙරේරා මාවත,
කොළඹ 13
+94 712 212 438
මරදාන w.l.mapatuna ඩබ්.එල්.මාපටුන මයා  අංක 02,
සුමංගල මාවත,
මරදාන,
කොළඹ 10.
+94 777 966 006
මාලිගාකන්ද a.a.k.muhandiramge ඒ.ඒ.කේ.මුහන්දිරම්ගේ මයා  අංක 02,
සුමංගල මාවත,
මරදාන,
කොළඹ 10
+94 776 592 989 
ග්‍රෑන්ඩ්පාස් උතුර b dumy දිල්ෂාන් හේවගේ මයා  ඛෙත්තාරාම පන්සල,
මාළිඟාවත්ත,
කොළඹ 10
+94 703 309 508
කොච්චිකඩේ දකුණ a.a.l.chathuranga ඒ.ඒ.එල්.චතුරංග මයා ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය,
වේල්ල වීදිය,
කොළඹ 12
+94 770 770 813 
සම්මන්ත්‍රණපුර K.A.Udayangika-Antony කේ.ඒ. උදයංගිකා ඇන්ටනි මිය ශ්‍රී වික්‍රමාරාමය,
මට්ටක්කුලිය,
කොළඹ 15
+94 710 550 345
නවගම්පුර h.pradeep chaminda amarasena එච්.පී.සී.අමරසේන මයා  ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය,
වේල්ල වීදිය,
කොළඹ 12
+94 778 784 877
ඛෙත්තාරාමය h.g.t.dilhara එච්.ජී.ටී.දිල්හාරා මිය  ග්‍රාම නිලධාරී කාර්යාලය,
(කොළඹ නගරසභා උත්සව ශාලාව ඉදිරිපිට)
බෝධිරාජ මාවත,
කොළඹ 10
+94 728 730 280 
කෙසෙල්වත්ත H.Pradeep-Chaminda-Amarasena එච්. ප්‍රදීප් චමින්ද අමරසේන මයා ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය,
වේල්ල වීදිය,
කොළඹ 12
+94 778 784 877
කොටහේන බටහිර h.a.d.harsha එච්.ඒ.ඩි.හර්ෂ මයා 537/1,
කේ. සිරිල් සී පෙරේරා මාවත,
කොළඹ 13
+94 710 550 234
ලුණුපොකුණ p.s.weerasinghe පී.එස්.වීරසිංහ  537/1,
කේ. සිරිල් සී පෙරේරා මාවත,
කොළඹ 13
+94 771 744 020 
මාලිගාවත්ත නැගෙනහිර m.h.roshan tharaka රොෂාන් තාරක මහතා ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය,
මාලිගාවත්ත,
කොළඹ 10
+94 710 549 531
මාලිගාවත්ත බටහිර s.uruthiran එස්.උරුතිරන් මයා  ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය,
මාලිගාවත්ත,
කොළඹ 10

+94 725 440 110
+94 713 488 287

පංචිකාවත්ත W.M.Lochani-Jayarathne ඩබ්.එම්. ලෝචනී ජයරත්න මිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය,
මාලිගාවත්ත,
කොළඹ 10
+94 719 966 424 
මට්ටක්කුලිය shanthini j mohan එස්.ජේ.මෝහන් මිය  අංක 480/A,
ෆර්ගියුෂන් පාර,
කොළඹ 15
+94 713 487 754
ග්‍රෑන්ඩ්පාස් දකුණ h.m.t.a.ekanayaka එච්.එම්.ටී.ඒ. ඒකනායක මයා ග්‍රාම නිලධාරී කාර්යාලය,
(කොළඹ නගරසභා උත්සව ශාලාව ඉදිරිපිට)
බෝධිරාජ මාවත,
කොළඹ 10
+94 775 746 871
+94 710 550 305
මාදම්පිටිය  b dumy ටී.ආර්.ඩි.ප්‍රදීප් පෙරේරා මයා  මුවදොර උයන,
ෆර්ගියුෂන් පාර,
කොළඹ 15
+94 703 309 509
මහවත්ත k.nithyanadan කේ. නිත්‍යනන්දන් මයා සිරිමුතු උයන,
සිරිමාවෝ බණ්ඩාරනායක මාවත,
කොළඹ 14
+94 783 621 172
මසංගස්වීදිය h.a.a.p.perera ඒ.පී.බී.රාජා මෙය  ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය,
වේල්ල වීදිය,
කොළඹ 12
+94 703 309 526 

පුවත් සහ සිදුවීම්

11
ජූනි2019
උප්පැන්න / විවාහ හා මරණ සහතික නිකුත් කිරීම සඳහා නව ඒකකය ආරම්භ කිරීම

උප්පැන්න / විවාහ හා මරණ සහතික නිකුත් කිරීම සඳහා නව ඒකකය ආරම්භ කිරීම

    ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ රාජ්‍ය ඇමති...

23
මැයි2019
කොළඹ ප්‍රාදේශීය ලේකම්ක කාර්යාලීය කළා උළෙල

කොළඹ ප්‍රාදේශීය ලේකම්ක කාර්යාලීය කළා උළෙල

 ප්‍රාදේශීය ලේකම් තුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන්  කොළඹ ප්‍රාදේශීය ලේකම්...

Scroll To Top