1. 2017 වර්ෂයේ අධ්‍යාපන ආධාර ලබා ගන්නා ශිෂ්‍ය/ශිෂ්‍යාවන්ගේ ලැයිස්තුව
    [Word - 43 KB]
  2. අවු.70ට වැඩි අඩු ආදායම්ලාභී වැඩිහිටියන් සඳහා ජීවනාධාරලාභී ලැයිස්තුව
    [Excel - 582 KB]
  3. සමෘද්ධි සහනාධාරය ලබා ගන්නා ප්‍රතිලාභී ලැයිස්තුව
    [Excel - 1 MB]

පුවත් සහ සිදුවීම්

11
ජූනි2019
උප්පැන්න / විවාහ හා මරණ සහතික නිකුත් කිරීම සඳහා නව ඒකකය ආරම්භ කිරීම

උප්පැන්න / විවාහ හා මරණ සහතික නිකුත් කිරීම සඳහා නව ඒකකය ආරම්භ කිරීම

    ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ රාජ්‍ය ඇමති...

23
මැයි2019
කොළඹ ප්‍රාදේශීය ලේකම්ක කාර්යාලීය කළා උළෙල

කොළඹ ප්‍රාදේශීය ලේකම්ක කාර්යාලීය කළා උළෙල

 ප්‍රාදේශීය ලේකම් තුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන්  කොළඹ ප්‍රාදේශීය ලේකම්...

Scroll To Top